ข่าวและประกาศ

Picture of Praiwan Noptana
ประกาศ แจ้งให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
by Praiwan Noptana - Thursday, 3 September 2020, 8:33 PM
 

          จากการสอบกลางภาค เมื่อวันที่ 29 ส.ค.-1 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษา เข้าสอบผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก ประมาณ 800 คน/วัน ทำให้ระบบล่ม จึงมีนักเรียน นักศึกษาบางคนยังไม่ได้สอบ หรือมีปัญหาขณะทำการสอบ ทางระบบจึงเปิดให้สอบอีกรอบวันที่ 8-11 ก.ย. 63 เพื่อป้องกันการใช้งานปรืมาณมากเกินไ...

Read the rest of this topic
(152 words)
 
Picture of Praiwan Noptana
ประกาศถึงสมาชิกบทเรียนออนไลน์ทุกคน
by Praiwan Noptana - Tuesday, 25 August 2020, 2:54 PM
 

ระบบข้อสอบออนไลน์จะเปิดให้สอบกลางภาคระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 นี้เท่านั้น เนื่องจากวันที่ 2 ก.ย. 63 จะปิดระบบเพื่อปรับปรุง แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ...